اتصالات وملزومات

پیچ

پيچ اتصال پنل به سازه نوك تيز (TN)

از پيچ هاي TN (نوك تيز) براي اتصال گچ برگ به سازه هاي با ضخامت تا 0/7 ميلي متر استفاده مي گردد. توضيح اينكه چنانكه پيچ از دو يا چند لايه عبور نمايد، مجموع ضخامت لايه هاي فلزي را بايد در انتخاب نوع پيچ در نظر گرفت. پيچ هاي نوك تيز در طول هاي 25، 35، 45، 55 و 70 ميلي متر عرضه مي شود.

کناف مشهد