معرفیپیشتاز در زمینه مهندسی ساخت سیستم های ساختمانی پیش ساخته با بهره گیری از فناوری روزجهان وبا تکیه برنیروی انسانی ماهر ومتخصص درسال88ایجادگردید.

وتوانسته طیف گسترده ای از سیستم های ساختمانی مدولار و پیش ساخته سبک را ارائه نماید.

سال های متوالی است که این گروه در زمینه مهندسی و ساخت سیستم های ساختمانی پیش ساخته به طور تخصصی فعالیت مینماید

اکنون این گروه طیف فعالیت های خود را گسترش داده و سیستم ها ی ساخت و ساز خشک را .نیزدر دستور کار خود قرار داده است

لازم به ذکر است محتویات این سایت  صرفا جنبه آموزشی داشته و هیچ گونه جنبه اقتصادی ندارد.